Tag: 4d+

Hướng dẫn tạo động vật 4D bằng điện thoại với ứng dụng Animal 4D+

Tạo động vật 4D biết bò, biết kêu, biết quẫy đuôi (nếu có đuôi) và có cả tên tiếng Anh được đọc to chuẩn...