Tag: Wi-Fi miễn phí

Địa điểm dùng Wi-Fi miễn phí Google Station tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Google đang bắt đầu thử nghiệm hệ thống Wi-Fi miễn phí Google Station tại Việt Nam nhưng do mới ở giai đoạn đầu nên chưa công bố chi...