Tag: não bộ

Sự khác nhau giữa người dùng bán cầu não trái não phải

Bộ não của con người gồm 2 bán cầu não trái não phải. Mỗi bán cầu có những đặc điểm, sự khác biệt rất...